...
Zaznacz stronę

Vastint Poland Sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa
M: (+ 48) 22 820 91 51
E: info.poland@vastint.eu

Biura

Karolina Dorochowicz
Leasing Manager

M: (+48) 667 631 750
E: karolina.dorochowicz@vastint.eu

Mieszkania

Biuro sprzedaży

M: (+48) 797 808 331
M: (+48) 797 808 332
E: residential.poland@vastint.eu

Kontakt dla mediów

Ewa Łydkowska
Marketing Manager

M: (+48) 512 647 286
E: ewa.lydkowska@vastint.eu

ABY WYSŁAĆ ZAPYTANIE WYBIERZ ODPOWIEDNI TEMAT:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vastint Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 16B;
 2. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: info.poland@vastint.eu oraz numerem telefonu: +48 22 820 91 51;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania
  odpowiedź na zapytanie klienta
  udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, e-mail, telefon i w kontakcie bezpośrednim z klientem czynności niezbędne w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  marketing
  przekazywanie informacji marketingowych, promocyjnych i ofert dotyczących inwestycji w formie mailowej i telefonicznej zgoda klienta
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  newsletter zgoda klienta
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  marketing bezpośredni własnych produktów prawnie uzasadniony interes
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  analiza aktywności, które pozwoli na prezentowanie spersonalizowanych treści zgoda klienta
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  realizacja umowy
  wykonanie zawartej z nami umowy niezbędność do wykonania umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  ogólne
  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnie uzasadniony interes
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  przechowywanie dokumentacji księgowej nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, a uczestniczące w wykonywaniu przez nas określonych czynności:
   • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
   • podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, marketingowe, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

   przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

  • podmioty z grupy kapitałowej INTEROGO HOLDING AG;
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do czasu, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, najpóźniej do momentu zakończenia sprzedaży mieszkań,
  • w związku z zawartą umową w celu jej realizacji i dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego,
  • w celu prowadzenia marketingu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na wysyłanie newslettera oraz na przetwarzanie danych oraz analizy aktywności, która pozwoli na prezentowanie spersonalizowanych treści do czasu cofnięcia zgody, najpóźniej do momentu zakończenia sprzedaży mieszkań,
  • w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info.poland@vastint.eu;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem umowy, udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie oraz do otrzymywania newslettera, zaproszeń bądź innych informacji związanych z marketingiem bezpośrednim Administratora;
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach obejmujących wykorzystanie danych pozostawionych w formularzach kontaktowych oraz informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej (identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej). Konsekwencją takiego przetwarzania będzie tworzenie personalizowanej komunikacji marketingowej (wyświetlanie personalizowanych komunikatów) oraz przekazywanie danych do działu sprzedaży VASTINT POLAND Sp. z o.o.
 11. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej.
  Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów tworzenia personalizowanej komunikacji marketingowej odbywa się na podstawie udzielonej przez Pani/Pana zgody.

FORMULARZ ZAPYTANIA - BIURA

4 + 6 =

Q

FORMULARZ ZAPYTANIA - MIESZKANIA

8 + 14 =

Q
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.